دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : باقر   ذهبیون

پست الکترونیکی : bagher@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : عمران(منابع آب)

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی عمران

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1385/01/01

باقر ذهبیون

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^